Aktualności

   SZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
dla TECHNIKUM i dla SZKOŁY BRANŻOWEJ odbędzie się:
25 listopada 2018 (poniedziałek) na 2 godz. lekcyjnej
(8.50-9.35) w sali 201,
Chętni do wzięcia udziału uczniowie zgłaszają się do nauczycieli języka niemieckiego.
Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN w zakładce Czytaj węcej:

 

 

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

 

I. WSTĘP

 1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego są nauczyciele języka niemieckiego w ZSZ w Starogardzie Gdańskim
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły branżowej.
 3. Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiedzialna jest komisja organizacyjna w składzie:

     Przewodnicząca: Beata Wiązowska

     Członkowie komisji: Małgorzata Gruca, Daria Sandomierska-Muzioł, Angelika Piernicka-Szadkowska

 

II. CELE KONKURSU

 1. Podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie pisowni w języku niemieckim.
 2. Poszerzanie i wzbogacanie słownictwa.
 3. Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.
 4. Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów.
 5. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku.

 

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 8.50

2. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 22 listopada 2019 r.

3. Zasady ogólne:

  1. Konkurs sprawdza głównie znajomość słownictwa (słówka / zwroty).
  2. Podczas       konkursu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy ani porozumiewać się między sobą.
  3. Uczestnicy powinni wypełniać kartę konkursową długopisem lub piórem. Prace pisane ołówkiem nie będą sprawdzane. Uczestnikom nie wolno stosować korektora.
  4. Nie dopuszcza się pisania drukowanymi literami.
  5. Prace zostaną sprawdzone przez nauczyciela .

 

IV. OCENA PRAC I NAGRODY

Kryteria oceny:

a. Za poprawne podanie znaczenia słowa / zwrotu przyznawany jest 1 pkt.

b. Za wyraz / zwrot zapisany z błędem ortograficznym przyznawane jest 0,5 pkt.

c. Za błędnie przetłumaczony lub pozostawiony bez tłumaczenia wyraz / zwrot przyznawane jest 0 pkt.

d. Jeżeli zapis jest nieczytelny, typowo fonetyczny bez uwzględnienia ortografii i zasad pisowni niemieckiej przyznawane jest 0 pkt.

 Nagrody:

a. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, który uzyskali największą liczbę punktów z testu.

b. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w Konkursie Języka Niemieckiego dla technikum i szkoły branżowej jest dobrowolny i przystąpienie do niego jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiedzialny jest organizator: nauczyciele języka niemieckiego z ZSZ w Starogardzie Gdańskim.