Historia szkoły

      Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim to największa szkoła zawodowa w Powiecie Starogardzkim. W roku 2008 obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły i jednocześnie 30 rocznicę utworzenia Zespołu Szkół.

      Początki szkoły wiążą się z rokiem 1958, kiedy to powołano dokształcającą Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Młodocianych o kierunku metalowo-elektrycznym. Funkcjonowała ona przy Zasadniczej Szkole Metalowej mieszczącej się w byłych koszarach przy ulicy Rybińskiego 2 (obecnie Chojnickiej) i miała trzyletni wieczorowy system kształcenia. Ponieważ brakowało pomieszczeń do nauki, część oddziałów zlokalizowano w budynku przy ulicy Paderewskiego 11.


HISTORIA BUDYNKU

      Budynek przy ulicy Paderewskiego 11 zbudowano w latach 1773-74 na polecenie króla pruskiego Fryderyka II z materiałów pozyskanych z rozbiórki zamków w Osieku, Borzechowie i Starej Kiszewie. Przeznaczono go na koszary oddziałów pruskich - Tokarskiego Pułku Fizylierów. W okresie wojen napoleońskich, w 1807 r. w koszarach był szpital wojenny Francuzów. Po klęsce Napoleona budynek wraca w ręce pruskie. W okresie zaborów obiekt  był znienawidzony przez Polaków mieszkających w Starogardzie i na Kociewiu.

      W 1846 r. koszary stały się celem ataku powstańców starogardzkich pod dowództwem Floriana Ceynowy. W styczniu 1920 r. ziemia kociewskaweszła w skład państwa polskiego. Pruski budynek przeznaczono na polskie koszary. Początkowo stacjonował tu 65 pułk piechoty. Od 1926 r. w budynku zwanym "Białymi Koszarami" znajdował się 2 Batalion Strzelców (w 1930 r. przeniesiony do Tczewa) oraz 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, żandarmeria wojskowa i Powiatowa Komenda Uzupełnień. Z okazji święta pułkowego 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich odwiedził w 1934 r. prezydent Ignacy Mościcki. W pułku tym odbywał służbę wspaniały jeździec i olimpijczyk Henryk Dobrzański, późniejszy dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego - major "Hubal", obecny patron szkoły. Po wyzwoleniu w 1945 r. budynek nadal był obiektem wojskowym. Stacjonowały tu: jednostka artylerii przeciwpancernej, 51 pułk piechoty, jednostka moździerzy, a od 1966 r. Batalion Obrony Terytorialnej.

       Pod koniec lat 50-tych MON przekazało część koszar władzom miasta, które przeznaczyły je na biura różnych instytucji: Miejskiego Handlu Detalicznego, Ligi Obrony Kraju, Komendy Hufca ZHP. W 1962 r. kilka pomieszczeń przeznaczono na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. W następnych latach na potrzeby szkoły przejmowano kolejne pomieszczenia, przybywało uczniów i nauczycieli. Cały budynek szkoła nabyła na własność w 1976 r. Jednak dopiero zakończony w 1984 r. wieloletni kapitalny remont połączony z modernizacją całego kompleksu pokoszarowego stworzył uczącej się tu młodzieży i pedagogom właściwe warunki lokalowe. Szkoła uzyskała wówczas 20 sal lekcyjnych, szatnię, świetlicę, stołówkę, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenia do zajęć pozalekcyjnych, duże przestrzenne hole, salę do zajęć wychowania fizycznego oraz pomieszczenia na warsztaty szkolne. Stan ten - z niewielkimi zmianami - funkcjonuje do dzisiaj.

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE SZKOŁY

      Od 1958 r. do dziś zmienił się nieco charakter szkoły: obok Zasadniczej Szkoły Zawodowej utworzono Szkołę Rzemiosł Budowlanych (w 1963 r.), Technikum Budowlane dla Pracujących (w 1969 r.), Szkołę Przysposabiającą do Zawodu (w 1976 r.).

      W 1978 r. utworzono Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, w którego skład weszły:
- Zasadnicza Szkoła Budowlana
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Technikum Budowlane dla Pracujących
- Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

      W 1986 r. Zespołowi Szkół Zawodowych uroczyście nadano imię majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i prawo używania sztandaru. W kolejnych latach w ramach Zespołu Szkół zaczęły funkcjonować: Technikum Zawodowe (od 1987 r.), Technikum Zawodowe dla Dorosłych (od 1997 r.), Liceum Profilowane (od 2002 r.). Obecnie Zespól Szkół Zawodowych tworzą:

- II Liceum Profilowane (3-letnie),
- Technikum nr 2 (4- letnie),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (2- lub 3-letnia),
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (3-letnie).
- Uczniowie i słuchacze kształcą się w kilkudziesięciu zawodach, profilach i specjalizacjach.

 

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

      Kolejni dyrektorzy szkoły zawsze dbali o jej rozwój i właściwą atmosferę pracy i nauki. Byli to:
1) inż. Cyryl Rompa - od 1958 r. do 1983 r.
2) mgr Henryk Ociesa - od 1983 r. do 1990 r.
3) mgr inż. Mariusz Grzelka - od 1991 r. do 1997 r.
4) mgr Elżbieta Kawka - od 1997 r. do 2006 r.
5) mgr inż. Andrzej Bona - od 2006 r.

      Grono pedagogiczne szkoły, początkowo tworzone przez kilku, a obecnie przez około 60 nauczycieli i wychowawców, niezmienne było i jest zaangażowane w kształcenie, rozwój i wychowanie młodych ludzi, którzy wybierają naukę w Zespole Szkół Zawodowych. Świadczą o tym sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich:
- 2007 r. - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca"
- 2007 r. - I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Wyczarowane z drewna".

      W chwili powstania szkołę tworzyła jedna klasa, później liczba ta wzrosła nawet do 40 oddziałów klasowych, dziś jest ich około 30. Oznacza to, że do naszej szkoły uczęszcza co roku ponad 900 uczniów. Zdecydowana większość z nich kończy szkołę, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i zdobywa upragniony zawód.

      Przez 50 lat istnienia szkoły jej mury opuściło ponad 11 tysięcy absolwentów. Wielu z nich ma dziś własne zakłady bądź firmy i współpracuje z nami szkoląc uczniów na zajęciach praktycznych. Szkoła bowiem zawsze zajmowała ważne miejsce w życiu lokalnej społeczności, wychodząc naprzód zapotrzebowaniom na rynku pracy i współpracując z licznymi zakładami przemysłowymi, rzemieślniczymi i usługowymi z terenu całego powiatu starogardzkiego i nie tylko. Przez lata sojusznikami szkoły były i są: PBRol (Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego), POM (Państwowy Ośrodek Maszynowy), Fabryka Mebli Okrętowych "FAMOS", Przedsiębiorstwo PKS oraz wiele innych zakładów.