Aktualności

   Uwaga!!! Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów technium i szkoły zawodowej na szkolny konkurs języka angielskiego. Odbędzie się on 29 listopada (czwartek) na 6. godzinie lekcyjnej w sali 225 oraz 30 listopada (piątek) na 4. godz. lekcyjnej również w sali 225. Deklaracje uczestnictwa prosimy zgłaszać do nauczycieli języka angielskiego lub biblioteki do 28 listopada 2018 r.

Regulamin w załączeniu w CZYTAJ WIĘCEJ. 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

§ 1. Organizator Konkursu

1. Organizatorem SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego – „Hubalaˮ w Starogardzie Gdańskim.

§ 2. Termin Konkursu

1. Konkurs odbywa się raz w roku szkolnym w dwu następujących po sobie terminach, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, od roku szkolnego 2018/2019 w drugiej połowie pierwszego semestru.

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca Konkursu podawane są odrębnie dla każdego roku szkolnego. Informacja na ten temat pojawia się każdorazowo na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego – „Hubalaˮ w Starogardzie Gdańskim, na szkolnej stronie na portalu społecznościowym Facebook, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w ramach ogłoszeń przez szkolny radiowęzeł.

§ 3. Cele Konkursu

Głównym celem Konkursu jest:

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas Zespołu.

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.

5. Podniesienie samooceny uczniów.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego – „Hubalaˮ w Starogardzie Gdańskim. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w szkole w terminie co najmniej jeden dzień przed wyznaczonymi datami Konkursu.

2. Nie ustala się limitu uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe.

3. Lista uczniów zgłoszonych do konkursu zostanie podana na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem Konkursu.

4. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego – „Hubalaˮ w Starogardzie Gdańskim.

§ 5. Forma i zakres Konkursu

1. Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających umiejętności językowe (rozumienie tekstu pisanego i/lub słuchanego) oraz stopień opanowania struktur gramatyczno-leksykalnych zgodnych z poziomem nauczania języków obcych IV. 1p. opisanym w podstawie programowej.

§ 6. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista z wynikami wszystkich uczestników Konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.

2. Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie dodatkowo na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego – „Hubalaˮ w Starogardzie Gdańskim, na szkolnej stronie na portalu społecznościowym Facebook, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w ramach ogłoszeń podczas uroczystości szkolnych.

§ 7. Przebieg konkursu.

1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu.

2. Konkurs trwa 45 minut.

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa.

§ 8. Nagrody

1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody:

a) dyplom

b) nagroda książkowa lub inna nagroda

c) za pierwsze, drugie i trzecie miejsce

- celująca ocena cząstkowa w kategorii 'aktywność' z języka angielskiego

d) za uczestnictwo

- bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego

- pochwała

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w szkolnej bibliotece oraz u nauczycieli jezyka angielskiego

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Zespołu.